Oznam

22. január 2018

Obecný úrad v Novej Ľubovni, oddelenie daní a poplatkov,  upozorňuje občanov,  u ktorých v priebehu roka 2017 došlo k zmene vo vlastníctve nehnuteľnosti     (predaj, kúpa, darovanie, dedenie), k zmene účelu využitia nehnuteľnosti  (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie),  že sú povinní  podať daňové priznanie alebo čiastkové priznanie správcovi dane (t.j. Obci Nová Ľubovňa)  najneskôr do 31.1.2018.

Priznanie  alebo čiastkové priznanie je potrebné podať aj v prípade, že si daňovník uplatňuje oslobodenie, alebo zníženie dane v zmysle VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   a dodatkov č. 1, 2 a 3 k tomuto VZN.

Zároveň upozorňujeme majiteľov psov,  aby do 31.1.2018 nahlásili úhyn psov, respektíve nadobudnutie v priebehu roka 2017 ak tak ešte neurobili.

  Po uvedenom termíne obec nebude prihliadať na zmeny.

 Daň z nehnuteľností a za psa bude možné uhrádzať až po spracovaní zmien v priebehu marca 2018.

 Od 15.1.2018  si môžete na oddelení daní a poplatkov uhradiť poplatky za komunálny odpad,  hrobové miesta a prevádzku domu nádeje.

 

© 2018 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist