Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

Spomíname ...

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto vás mal rád, nemôže zabudnúť.

S tichou spomienkou k vášmu hrobu kvety položíme a pri plamienku sviečky sa vrúcne pomodlíme. 

Nikdy nezabudneme...

 

Keď sa skončil ich život, aj oni akoby odleteli, podobne ako lístie padajúce zo stromov. Spadnutý list je ako ukončený život. Napriek tomu, že lístie na jar opäť narastie a medzi nami pribudnú novonarodení, tí, čo už opustili pozemský život, sa už nikdy nevrátia. Zostáva nám iba spomienka na ich dobré skutky, dobré rady, príklad života. Nastal čas, keď viac ako inokedy myslíme v modlitbách na našich drahých zosnulých a prosíme za spásu ich duší. Vždy, keď strácame milovanú osobu,  a stojíme nad hrobom či pri cintorínskom kríži, uvedomujeme si vlastnú zraniteľnosť. Vtedy si v mysli preberáme, ako konáme vo svojom živote. Čo by sme mohli urobiť lepšie, a v čom by sme  sa mali úplne zmeniť. Uvedomujeme si, že máme ešte čas. Ale koľko? Možno rok, mesiac, týždeň či deň a možno už iba hodinu. Máme čas, ktorý nám dáva vzkriesený a oslávený Pán, aby sme sa stihli pripraviť, aby sme mu - keď príde naša  jeseň – mohli  odovzdať zdravú a  hojnú úrodu, dobré skutky, ktoré majú hodnotu pre večnosť.

 

Vieme, že Pán nežiada od nás veľa. Možno len trochu viac ochoty, lásky, trpezlivosti. Nechce, aby sme premárnili svoj život na zemi, ale aby sme si vážili každý nový deň a uskutočňovali jeho príkaz lásky. Preto ho prosme aj v tieto dni, aby naplnil naše srdcia novou nádejou a láskou a dal nám odvahu, aby sme s pokorou a  odovzdanosťou prijímali  životné skúšky, a tak boli  pripravení, keď  nás k sebe povolá.

 

Milan Rúfus:
BÁSEŇ O DARE

Vďačnosti plný
svedčím pred Božou tvárou:

Bytie je Dar.
Dar plný pestrých darov.

Plynúci čas,
ten neúprosný vladár,
ešte aj smrť
vie premeniť v ňom na dar.

Nesmierny Bože, viem,
neprahneš po velebe.
No za tie dary ďakujeme Tebe.

Najviac za dar, čo nikdy neublíži,
na ľudskej hlave neskriví ani vláska.

Tvoj Syn,
keď visel hore na kríži,
pokrstil ten dar.
A dal mu meno Láska.

 

Sviatok Všetkých svätých

Svätí sú ľudia, cez ktorých žiari svetlo!

Mnohí z nás vo svojom vnútri nosíme obraz svätých, ktorý však nemusí vždy vystihovať podstatu svätosti. Pri vyslovení slova svätý si možno predstavíme nehybné kamenné či drevené sochy, alebo obrazy s maľbami, ktoré znázorňujú ľudí s pohľadom plným úžasu, upretým k nebu. 

Sviatok všetkých svätých je spomienkou na ľudí, ktorí žili pred nami svoj život, v plnej odovzdanosti Bohu. V rôznej miere mali určité charizmy, ktoré vedeli dať do služby blížnym. Boli to v podstate talenty, ktoré dostali od Boha a snažili sa ich znásobiť.

Treba nám však vedieť, že rovnako ako my, nežili bezstarostným životom. Aj oni prechádzali rôznymi skúškami, čelili pokušeniam, mnohí z  nich žili v existenčne náročnejšej dobe ako my. No napriek tomu sa snažili – počas ich pozemskej púte uprostred všetkých ťažkostí, ktoré im prinášal život - s veľkou oddanosťou, odvahou, vernosťou a vytrvalosťou kráčať v Ježišových šľapajach a žiť evanjeliové pravdy.

Sviatok všetkých svätých nech nie je pre teba len vďačnou spomienkou, ale aj konkrétnou výzvou, nakoľko je sviatkom potenciálnych svätých. Tento sviatok ťa chce povzbudiť a dodať ti odvahu hľadať svoju vlastnú životnú cestu, cestu viery a spásy.

Mama so synčekom sa na prechádzke zastavila
v kostole. Slnečné lúče presvitajúce cez mozaiky umiestnené vo svätyni, dávali postavám svätých, ktoré znázorňovali, svetlo, žiaru a život. Synček sa spýtal: „Mama, kto sú títo?“  „To sú svätí.“ vysvetľuje mama synovi. Teraz už viem, kto sú svätí - Svätí sú ľudia, cez ktorých žiari svetlo! - povedal chlapec.V tejto jeho odpovedi odznela výstižná, presná charakteristika svätých, a svätosti.

Snaž sa žiť tak, aby raz toto o tebe mohli povedať iní. Snaž sa prinášať svetlo druhým a žiariť pre Božiu Lásku.

 

Nič ti neosoží uctievanie svätých a dotýkanie sa relikvií, pokiaľ necháš bez povšimnutia odkaz, ktorý ti zanechali -  príklad ich života.

© 2021 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist