Menu

Oznam ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa - dištančné vzdelávanie od 06.12.2021

 Na základe vyhlášky RÚVZ v SL č. 281 zo dňa 02.12.2021 oznamujeme rodičom a žiakom školy, že od pondelka 06.12.2021 do 17.12.2021 prechádzajú všetky triedy 2. stupňa na dištančnú výučbu.

Dištančná výučba bude prebiehať podľa dištančného rozvrhu hodín, ktorý je zverejnený na webovej stránke školy v sekcii Rozvrh  - STÁLY ROZVRH - Dištančné vyučovanie.

Počas dištančného vyučovania sú žiaci povinní zúčastňovať sa online vyučovania, pripájať sa včas, prípadnú neprítomnosť oznámiť vopred vyučujúcemu. Dochádzka na online vyučovanie sa bude zaznamenávať do dochádzky v Edupage. 

Všetci žiaci 2. stupňa budú zo stravovania automaticky odhlásení.         

Žiaci prvého stupňa a deti materskej školy pokračujú bez zmeny v prezenčnom vyučovaní. ŠKD bude v riadnej prevádzke.

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu budú vianočné prázdniny od 17.12.2021 do 10.1.2022 pre všetkých žiakov školy. V tomto čase vyučovanie neprebieha.

Veríme, že všetko spolu zvládneme a vianočné sviatky prežijeme v kruhu rodiny v plnom zdraví.