Menu

Výzva verejnosti - z niektorých hrobov boli odcudzené pietne predmety ...

V predchádzajúcich dňoch boli z niektorých hrobov na našom cintoríne odcudzené niektoré pietne predmety, hlavne rôzne sviece. Vyzývame preto verejnosť, aby ste neboli ľahostajní k takémuto konaniu a v prípade, že máte vedomosť, alebo informácie o osobe, či osobách, ktoré uvedené skutky páchajú, aby ste nám to oznámili na obecný úrad, vaša anonymita bude zachovaná. Uvedená skutočnosť bola nahlásená zároveň polícii, ktorá bude priestory cintorína priebežne monitorovať.