Menu

VZN č. 3/2021 obce Nová Ľubovňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Ľubovňa