Menu

VZN obce Nová Ľubovňa č. 2/2022,ktorým sa mení VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nová Ľubovňa