Menu

VZN obce Nová Ľubovňa č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nová Ľubovňa

V prílohe aj VZN obce č. 2/2022, ktorým sa mení VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nová Ľubovňa

K stiahnutiu