Menu

Zber odpadov

Zber odpadov v roku 2023
26.12.2022

Zber odpadov v roku 2023

Prvý vývoz TKO (kuka nádob - bežného domového odpadu) v roku 2023 prebehne 02.01.2023 (pondelok - jednorázové lístky, žltá a zelená nálepka). V prílohách nájdete rozpis vývozov TKO, ako aj rozpis zberu plastov, tetrapaku, kovových obalov, papiera, skla v kontajneroch umiestnených v obci, veľkoobjemového zberu a informácie o možnosti vývozov a úhrady za TKO v roku 2023.


Zber veľkoobjemového odpadu v obci 11.10.2022
10.10.2022

Zber veľkoobjemového odpadu v obci 11.10.2022

Obec Nová Ľubovňa oznamuje občanom, že dňa 11.10.2022 prebehne v obci zber veľkoobjemového odpadu...


Certifikát obci Nová Ľubovňa
15.6.2022

Certifikát obci Nová Ľubovňa

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly NATUR - PACK vyddala obci Nová Ľubovňa certifikát za rok 2021...


Mobilná aplikácia na odvoz odpadu
11.3.2022

Mobilná aplikácia na odvoz odpadu

Ak chcete získať prehľadný harmonogram odvozu triedeného a komunálneho odpadu pre našu obec, stiahnite si mobilnú aplikáciu ODVOZ ODPADU...


Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Nová Ľubovňa za rok 2021
2.3.2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Nová Ľubovňa za rok 2021

Obec je od roku 2022 povinná zverejniť sa svojom webovom sídle údaje o všetkých komunálnych odpadoch v rozsahu štatistického formulára ŽP 6-01, za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 31. mája. Ročný výkaz o komunálnom odpade z našej obce za rok 2021 nájdete v prílohe.


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Nová Ľubovňa za rok 2021
22.2.2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Nová Ľubovňa za rok 2021

Vyslovujeme poďakovanie všetkým obyvateľom, za zodpovedný prístup k nášmu životnému prostrediu pri triedení komunálneho odpadu, ako aj pri zodpovednom konaní pri predchádzaní vzniku odpadu. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v našej obci za rok 2021 bol 51,98 % - aj vďaka Vám všetkým...


Od 01.01.2022 Slovensko zálohuje plastové fľaše a plechovky, označené značkou "Z"...
2.1.2022

Od 01.01.2022 Slovensko zálohuje plastové fľaše a plechovky, označené značkou "Z"...

1. 1. 2022 začala ďalšia fáza úsilia o čistejšie Slovensko, ktorého súčasťou sme my všetci...


31.12.2021 - NEPREMEŠKAJTE TERMÍN na požiadanie o zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2022
30.11.2021

31.12.2021 - NEPREMEŠKAJTE TERMÍN na požiadanie o zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2022

Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO sa vzťahuje napr. na osoby s trvalým pobytom v obci, ktoré žijú celoročne v zahraničí (viac ako 12 mesiacov), študentov, pracujúcich - ktorí sú v priebehu roka viac ako 90 dní mimo bydliska, z dôvodu štúdia, resp. práce, taktiež sa úľava vzťahuje na osoby, ktoré majú platný preukaz ZŤP a neuplatnili si ešte úľavu v predchádzajúcich rokoch. Žiadosť, spolu s prílohami, je potrebné doručiť obecnému úradu najneskôr do 31.12.2021, po tomto termíne Vaša žiadosť nebude akceptovaná!!!


Zber veľkoobjemového odpadu - 11.10.2021
10.10.2021

Zber veľkoobjemového odpadu - 11.10.2021

Obec Nová Ľubovňa oznamuje obyvateľom obce, že v pondelok 11.10.2021 prebehne v obci zber veľkoobjemového odpadu, ktorý vykoná firma EKOS Stará Ľubovňa...
Kovové obaly sa budú zbierať samostatne 19.10.2021.


Zber bioodpadu, zber prepálených jedlých olejov a tukov z domácností
7.7.2021

Zber bioodpadu, zber prepálených jedlých olejov a tukov z domácností

Obec Nová Ľubovňa oznamuje o možnosti zberu bioodpadu a prepálených jedlých olejov a tukov z domácností...