Elektronické samosčítanie obyvateľov potrvá do 31.03.2021. Sčítavajú sa aj občania SR, ktorí žijú v zahraničí, ale sú v SR hlásení k trvalému alebo prechodnému pobytu !!!

Na webovej stránke www.scitanie.sk/ kliknite na: "Sčítať sa"- alebo kliknite priamo na formulár: eso.scitanie.sk/sk

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Povinnosť sčítať sa majú aj všetci obyvatelia, ktorí žijú v cudzine, avšak v Slovenskej republike sú hlásení k pobytu !!!

 Elektronické sčítanie potrvá do 31.03.2021, po tomto termíne už nebude možnosť samosčítania !!!

 

Inštruktážne videá k vyplneniu formulára:

1/ data.statistics.sk/sodb2021/instruktazne_video_sk_titulky.mp4

2/ data.statistics.sk/sodb2021/vseobecne_video_sk_titulky.mp4

 

V súvislosti s pandemickou situáciou v SR dochádza k zmene Sčítania obyvateľov 2021. Elektronické sčítanie obyvateľov prebieha v plánovanom termíne od 15.02.2021 do 31.03.2021. Posúva sa asistované sčítanie, ktoré začne 01.04.2021 do 31.10.2021.
To znamená, že elektronicky sa môžete sčítať len od 15.02.2021 - 31.03.2021. Ak sa obyvateľ nevie, alebo nemôže sčítať sám alebo pomocou svojich blízkych, tak sa sčíta za pomoci asistenta - to však až od 01.04.2021 - 31.10.2021.

Počas asistovaného sčítania už nebude možnosť elektronického sčítania.

V súvislosti s uvedeným vyzývame starších občanov, aby ste o pomoc s elektronickým sčítaním požiadali svojich blízkych, mladších členov rodiny a zároveň sa obraciame s prosbou na mladších, technicky zdatnejších členov rodín, aby ste využili prvú možnosť, sčítali elektronicky seba aj blízkych, vrátane starých rodičov, aby ste v tejto nepriaznivej situácii neboli ohrození pri kontakte s inými osobami pri asistovanom sčítaní.

 

 

V prípade, že vám nemá kto pomôcť a sami sa sčítať neviete, môžete navštíviť kontaktné miesto (až od 01.04.2021):

 

Obecný úrad, 065 11 Nová Ľubovňa 102,

 

 v období sčítania, v určenom čase (doba prístupnosti kontaktného miesta bude dodatočne zverejnená),

 

 alebo si požiadajte o mobilného asistenta, ktorý vás navštívi doma a vykoná sčítanie za vás.

O mobilného asistenta môžete požiadať  na číslach: 0524283431, 0905 564 284.

 

 Všetky potrebné informácie o sčítani:

 Ako sa sčítať?  - www.scitanie.sk/ako-sa-scitat
 

 

Obdobie, počas ktorého sa obyvatelia sčítavajú (doba sčítania) je od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 - LEN ELEKTRONICKÉ  SČÍTANIE !!! (počas tejto doby sa nedá sčítať pomocou asistenta a naopak, od 01.04.2021 bude prebiehať len sčítanie pomocou asistenta, už sa nebude dať sčítať elektronicky)

 

Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú všetky údaje, ktoré obyvateľ vyplní, alebo poskytne je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. V praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára, nesčítava sa.

 

Povinnou osobou, čiže osobou, ktorá vypĺňa pre sčítanie obyvateľov sčítací formulár, je obyvateľ, o ktorom sa údaje zisťujú, zákonný zástupca obyvateľa a zriaďovateľ alebo zakladateľ zariadenia, ak takej osoby niet, štatutárny orgán zariadenia.

 

Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám vyplnením sčítacieho formulára pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia. V prípade, ak sa obyvateľ nemôže/nechce takto sčítať, môže navštíviť v prevádzkových hodinách kontaktné miesto zriadené obcou pre účel sčítania, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo mu umožní použiť počítač, aby sa sám sčítal.

 

Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím, seniorov alebo iné digitálne vylúčené osoby, tieto môžu telefonicky požiadať o asistenciu mobilného asistenta. Požiadavky na mobilného asistenta sa majú nahlásiť  telefonicky alebo e-mailom. O mobilného asistenta môžu obyvatelia požiadať telefonicky obec alebo call centrum. Mobilný asistent navštívi obyvateľa v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu.

 

Call centrum bude slúžiť okrem nahlasovania požiadaviek na mobilného asistenta aj pre účel vysvetľovania metodiky sčítania. Telefónne číslo call centra bude zverejnené na stránke www.scitanie.sk.

 

Pre účely SODB 2021 sa prostredníctvom elektronického zberu údajov o obyvateľoch zisťuje:

 

 • miesto trvalého pobytu je miesto stáleho bydliska obyvateľa na území Slovenskej republiky, na ktorom je prihlásený podľa osobitného predpisu,
 • miesto súčasného pobytu je skutočné bydlisko obyvateľa, na ktorom nemusí byť prihlásený na trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo tolerovaný pobyt, a mesiac a rok, odkedy sa v ňom obyvateľ zdržiava,
 • pobyt v zahraničí a rok príchodu do krajiny od roku 1980 je pobyt obyvateľa v zahraničí od roku 1980 kedykoľvek v trvaní najmenej jedného roka a rokom príchodu do krajiny od roku 1980 je rok posledného prisťahovania obyvateľa na územie Slovenskej republiky po skončení jeho posledného pobytu v zahraničí,
 • pohlavie je znak osoby určený pri narodení alebo pri zmene pohlavia,
 • dátum narodenia je údaj o dni, mesiaci a roku narodenia obyvateľa,
 • rodinný stav je vyjadrením právneho vzťahu obyvateľa vo väzbe na manželstvo,
 • rok uzavretia manželstva je časový údaj o uzavretí súčasného alebo posledného manželstva obyvateľa,
 • počet živonarodených detí je údaj o počte všetkých detí, ktoré sa obyvateľovi narodili živé počas jeho života, údaj sa zisťuje u ženy aj u muža,
 • štát a miesto narodenia je bydlisko matky v čase narodenia dieťaťa, ak obyvateľ nepozná bydlisko matky v čase svojho narodenia, uvedie sa miesto pôrodnice,
 • štátna príslušnosť je údaj o právnom vzťahu medzi obyvateľom a jeho štátom podľa právnych predpisov jeho štátu, sčítací formulár umožní uviesť aj údaj o ďalšej štátnej príslušnosti,
 • súčasná ekonomická aktivita je údaj o postavení obyvateľa na trhu práce,
 • zamestnanie je konkrétny druh práce podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní, ktorú obyvateľ vykonáva,
 • odvetvie ekonomickej činnosti je druh výroby alebo činnosti podniku alebo iného subjektu, v ktorom má obyvateľ zamestnanie,
 • postavenie v zamestnaní je súčasné postavenie obyvateľa v pracovnom procese,
 • najvyššie dosiahnuté vzdelanie je najvyšší získaný stupeň vzdelania obyvateľa, ktorý dovŕšil aspoň 15 rokov veku,
 • miesto výkonu zamestnania je adresa pracoviska obyvateľa,
 • miesto školy je adresa základnej školy, strednej školy alebo vysokej školy, do ktorej obyvateľ dochádza, periodicita dochádzky do zamestnania alebo do školy je údaj o pravidelnosti dochádzky obyvateľa do zamestnania alebo do školy,
 • spôsob dopravy do zamestnania alebo do školy je údaj o prevažujúcom spôsobe dopravy obyvateľa do zamestnania alebo do školy,
 • národnosť je príslušnosť obyvateľa k národu alebo etnickej skupine, obyvateľ môže uviesť aj údaj o ďalšej národnosti,
 • materinský jazyk je jazyk, ktorým s obyvateľom najčastejšie hovorili doma v detstve,
 • náboženské vyznanie je vzťah obyvateľa k cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo náboženstvu,
 • vzťahy medzi členmi domácnosti sú vyjadrením príbuzenského alebo iného vzťahu obyvateľa k osobe alebo osobám žijúcim spolu v jednom byte.

 

Podrobné vysvetlivky k zisťovaným údajom a ďalšie informácie k sčítaniu SODB 2021sú zverejnené na webovej stránke www.scitanie.sk.

 

Základné informácie: www.novalubovna.sk/clanky-detail/uz-od-zajtra-15022021-bude-spristupneny-scitaci-formular-pre-elektronicke-scitanie-obyvatelov-2021/

 

 

K stiahnutiu

© 2021 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist