VZN obceVZN obce
Názov Dátum
VZN obce NĽ č. 6/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obce Nová Ľubovňa 30.11.2023 VZN obce NĽ č. 6 2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nová Ľubovňa - 327.73 kB
VZN obce NĽ č. 5/2023, ktorým sa ruší VZN obce NĽ č. 5/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 30.11.2023 VZN obce NĽ č. 5 2023, ktorým sa ruší VZN obce NĽ č. 5 2013 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce - 99.29 kB
VZN obce Nová Ľubovňa č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nová Ľubovňa 28.09.2023 VZN obce Nová Ľubovňa č. 4 2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nová Ľubovňa - 681.87 kB
VZN obce Nová Ľubovňa č. 3/2023 o podmienkach poskytovania príspevku prijímateľom opatrovateľskej služby na úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu 28.09.2023 VZN obce Nová Ľubovňa č. 3 2023 o podmienkach poskytovania príspevku prijímateľom opatrovateľskej služby na úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu (2) - 191.83 kB
VZN č. 1/2023, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Nová Ľubovňa 10.05.2023 VZN č. 1 2023, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Nová Ľubovňa - 164.81 kB
VZN obce Nová Ľubovňa č. 3/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nová Ľubovňa 30.06.2022
VZN obce Nová Ľubovňa č. 7/2021, ktorým sa zrušuje VZN obce Nová Ľubovňa, číslo 6/2010 o rozhodovaní o oprávnených prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa Základnej školy s materskou školou NĽ 29.12.2021 VZN obce Nová Ľubovňa č. 7 2021,ktorým sa zrušuje VZN obce Nová Ľubovňa č. 6 2010 o rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa Základnej školy s materskou školou Nová Ľubovňa - 63.67 kB
VZN obce Nová Ľubovňa č. 6/2021, ktorým sa zrušuje VZN obce Nová Ľubovňa číslo 7/2005 o zákaze zdržiavať sa žiakom základných škôl v pohostinných a reštauračných zariadeniach 29.12.2021 VZN obce Nová Ľubovňa č. 6 2021, ktorým sa zrušuje VZN obce Nová Ľubovňa č. 7 2005 o zákaze zdržiavať sa žiakom základných škôl v pohostinných a reštauračných zariadeniach - 58.48 kB
VZN č. 3/2021 obce Nová Ľubovňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Ľubovňa 09.06.2021 VZN č. 3 2021 obce Nová Ľubovňa o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Nová Ľubovňa - 1.47 MB
VZN č. 2/2021 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce Nová Ľubovňa v určených dňoch v kalendárnom roku 2022 23.03.2021 VZN č. 22021 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce NĽ v určených dňoch v kalendárnom roku 2022 - 99.68 kB