VZN obce

Názov Dátum
VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nová Ľubovňa 04.09.2019 VZN č. 22019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zria´dovateľom je obec Nová Ľubovňa - 1.8 MB
VZN obce Nová Ľubovńa č. 1/2019, ktorým sa zrušuje VZN obce Nová Ľubovňa č. 4/2005 o spolunažívaní 12.03.2019 VZN obce Nová Ľubovňa č. 1.2019, ktorým sa zrušuje VZN obce Nová Ľubovňa číslo 4.2005 o spolunažívaní - 261.67 kB
VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Nová Ľubovňa 03.01.2018 VZN č. 42017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Nová Ľubovňa - 1.98 MB
VZN č. 3/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za tieto služby 28.11.2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 32017 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za tieto služby - 2.22 MB
VZN č. 1/2017 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Nová Ľubovňa (Trhový poriadok) 13.07.2017
VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Ľubovňa 15.07.2016
VZN obce Nová Ľubovňa č. 1/2016 o vylepovaní volebných plagátov v obci 29.12.2015
VZN obce Nová Ľubovňa 1/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnky č. 1 ÚP obce Nová Ľubovňa... 20.07.2015
VZN obce Nová Ľubovňa č. 1/2014 o prijímaní detí do materskej školy (na predprimárne vzdelávanie) s dodatkom 15.07.2014
VZN obce Nová Ľubovňa č. 5/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce s dodatkami 02.01.2014
© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist