Menu

Návrh VZN č. 6/2022, ktorým sa mení VZN č. 5/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiada školských zariadení so sídlom na území obce