Menu

Primičná sv. omša novokňaza Jakuba Konkoľa

 

Jakub Konkoľ, rodák z Novej Ľubovne, syn Martina Konkoľa a Kataríny, rod. Žembovej, ordinovaný 18.06.2022 s pokorou a radosťou udelil svoje novokňazské požehnanie svojim rodičom, dobrodincom, kňazom, veriacim našej farnosti,  ale i rodnej obci počas primičnej svätej omše 19.06.2022 v chráme sv. Jána apoštola v Novej Ľubovni, do ktorého ho ako dieťa na krst priniesli rodičia a tu prijal i ďalšie sviatosti...

Kde je vlahy nedostatok a slzy zvlažujú zem, kde sucho ľudskej bolesti a možno beznádeje krajinu vyprahlo, tam posielaš, Pane, svojich robotníkov.

Kde semienko života ťažko sa prediera cez rozpukanú hrudu zeme a deti ulice zbierajú odpadky dospelých, tam posielaš svojich pomazaných, aby zachránili svojich najmilších.

Kam sa neodvážia ani najmocnejší tohto sveta, kde kapituluje každá odvaha a slnko s tmou si podávajú ruky, tam posielaš kňazov, ktorí prinášajú potechu a rozjasnia nebo umierajúcim.

Keď padneme a nemáme viac síl vstať, keď ticho šepkáme, Bože, ľutujeme svoj hriech, posielaš nám, Ježiš, útechu i odpustenie. Tajomné slová rozhrešenia dávajú novú vzpruhu a nádej.

Keď prirodzená voda nehasí smäd a chlieb zeme nestačí nasýtiť, vtedy načrieme vína z kalicha spásy a prijmeme nebeskú mannu, čo kňazi podľa radu Melchizedechovho premenili na tvoju drahocennú krv a predrahé telo Krista. Vtedy Ti ďakujeme, Bože náš, že si poslal nových presbyterov do svojej vinice.

Daj, Bože, aby aj tento novokňaz, Jakub, po celý svoj život žil a konal len pre Teba, aby nezabudol, že je Tvojim robotníkom. Dal si mu svoju moc, nech ju s Tvojou pomocou použije pre dobro a spásu nesmrteľných duší...

Milý náš novokňaz Jakub, želáme a vyprosujeme Ti, aby si vykonával svoju kňazskú službu zo všetkých síl tak najlepšie, ako len vieš a s takou pokorou, radosťou, odovzdaním a odhodlaním, ako si prijímal kňazské svätenie v tú nádhernú, júnovú sobotu, keď posvätným tichom katedrály sv. Martina zaznelo Tvoje: „TU SOM“.  Želáme Ti, aby si bol dobrým a svätým kňazom. Nech Boh sprevádza Tvoje úsilie a nedovolí, aby ľudská slabosť a krehkosť ohrozila Tvoje poslanie. Nech Tvoja kňazská služba posilní mnohých vo viere, nech poteší utrápených a privedie hriešnikov k pokániu.

Zároveň Ťa prosíme, aby si nikdy na nás nezabudol, na svoju rodnú dedinku, na našu farnosť. Spomeň si na nás vo svojich modlitbách a my Ti zase budeme v tých svojich vyprosovať, aby si sa stal chlebom i vínom, ktoré privedú mnohých na cestu spásy – Amen.

Úprimné Pán boh zaplať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k príprave a priebehu primičnej slávnosti.

Link na stream primičnej svätej omše (obmedzená platnosť) - youtu.be/tgDiV5GDk3o

Fotogaléria (Pavol Boďo) tu: www.novalubovna.sk/album/sprievod-primicianta-do-kostola-a-primicna-sv-omsa-jakuba-konkola-foto-pavol-bodo/