Menu

Cintorín, Dom Nádeje

VIRTUÁLNY  CINTORÍN

Vážení spoluobčania, návštevníci našej webovej stránky, ponúkame Vám možnosť hľadania hrobových miest, Vašich blízkych, ktorí nás opustili  či už v týchto časoch, alebo aj  dlhé roky dozadu. Kliknutím na stránku virtuálneho cintorína sa Vám zobrazí možnosť výberu cintorína - a to starý, stredný a nový. Po zobrazení Vášho výberu si na mapke cintorína môžete hľadať hrob pomocou myšky. Pri posune s ňou na akýkoľvek hrob na mapke zobrazí sa Vám fotografia náhrobného kameňa, resp. kríža. Ak je hrob udržiavaný a riadne označený pozostalými, je takto zverejnený aj na stránke virtuálneho cintorína. Ak nie je označený, bohužiaľ, ani my  Vám nevieme udať, aká osoba je v ňom pochovaná. Virtuálny cintorín Vám ponúka rôzne možnosti hľadania, pri ktorom Vám želáme trpezlivosť
a dobrý pocit z časovo výhodnej možnosti hľadania.

Kliknete sem: http://www.virtualnycintorin.sk/?l_display_page=3&l_display_cityID=2500&l_display_tabpage=1

 

SPEVNÍK  - DOM NÁDEJE

Dávame Vám k dispozícii piesne a žalmy, ktoré sa spievajú v Dome nádeje v Novej Ľubovni počas pobožností za spásu duše zomrelého občana, ako aj počas pohrebných obradov, či zádušnej svätej omše.

Tento spevník je k dispozícii  pre zúčastnených  v Dome nádeje.

 

K stiahnutiu

 

CINTORÍN NOVÁ ĽUBOVŇA

 

KONTAKTY:

 • Peter Kmeč, Nová Ľubovňa č. 634

  mobil: 0905 399 297

  • osoba poverená spravovaním a údržbou Domu nádeje a cintorínov

 • Obec Nová Ľubovňa – Obecný úrad v Novej Ľubovni

správca cintorína, tel:  0905399297, 052/4283431, 0905 564 284

 

 • ŠTELKA – Marek Štelmach, Nová Ľubovňa č. 666

  mobil: 0904 464 047 - (hrobky – nový cintorín vľavo)

 • POHREBNÉ SLUŽBY v okrese Stará Ľubovňa:

Komplexné pohrebné služby VPS - Mesta Stará Ľubovňa

Letná 6 (obchodný dom Družba – prízemie),

Stará Ľubovňa

NONSTOP SLUŽBY: 0903/551759, 0903/436909, 052/43221228

Pohrebná služba MEMORIUM – Ján Rybovič

www.memorium.sk ,

Obrancov mieru 10 (oproti nemocnici)

Stará Ľubovňa

NONSTOP SLUŽBY:

0907/453 881, 0948/811 133

 

 

AKO POSTUPOVAŤ PRI ÚMRTÍ OBČANA:

 • na príslušnej matrike, v ktorej obvode nastalo úmrtie vybavte úmrtný list (predložte všetky Listy o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí (ďalej len List o prehliadke mŕtveho), ktoré vystavil obhliadajúci lekár, taktiež občiansky preukaz zomrelého)

 • kontaktujte p. Petra Kmeča na prevzatie zomrelého do Domu nádeje, odovzdajte mu 1 x List

  o prehliadke mŕtveho, ktorý vystavil obhliadajúci lekár a potvrdila príslušná matrika

 • 1 x List o prehliadke mŕtveho doručte Farskému úradu v Novej Ľubovni a dohodnite si so správcom farského úradu deň, čas a podmienky cirkevného obradu

 • zabezpečte – objednajte si otvorenie hrobového miesta a jeho úpravu po pohrebe:

  • ak ide o jestvujúce hrobové miesto – v prípade hrobky objednávate u jej zhotoviteľa, ak ide o hrobové miesto v zelenom páse alebo o hrobové miesto s obrubami, zasypané zeminou na strednom cintoríne - objednávate u p. Petra Kmeča, resp. obce

  • ak ide o novovytvorené hrobové miesto – v zelenom páse objednávate u p. Petra Kmeča, resp. obce, ak ide o hrobku – žiadate o dokúpenie firmu ŠTELKA , Nová Ľubovňa 666

   Obec vykoná výkop hrobu (strojom) za poplatok schválený obecným zastupiteľstvom - Sadzobník úhrad   č. 1/2023, zo dňa 17.02.2023, vo výške 150 € za výkop jedného hrobového miesta

 • ak ide o vytvorenie nového hrobového miesta sú pozostalí povinní s obcou uzavrieť nájomnú zmluvu na toto hrobové miesto !!!

 •  

  každý, kto zabezpečuje pohreb, zúčastní sa pohrebu, alebo navštevuje cintoríny, stará sa

  o hrobové miesta a pod., je povinný dodržiavať ustanovenia schválené  platným VZN obce Nová Ľubovňa, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Novej Ľubovni  www.novalubovna.sk/vzn-obce/

 • bližšie informácie a dokumenty na www.novalubovna.sk

 • ak plánujete usporiadať pohrebnú hostinu (kar) v kultúrnom dome požiadajte obecný úrad

  o prenajatie priestorov na deň pohrebu a dohodnite podmienky prenájmu.

 

 

K stiahnutiu

 

CINTORÍN  NOVÁ  ĽUBOVŇA

Dávame Vám do pozornosti informácie, týkajúce sa postupu pri vybavovaní rôznych záležitostí v prípade úmrtia občana, ako aj telefonické kontakty s tým súvisiace.

 

AKO POSTUPOVAŤ PRI ÚMRTÍ OBČANA

 

Každý z nás sa v živote ocitne v situácii, ktorá prináša smútok a veľmi ťažko sa prekonáva. Úmrtie niekoho blízkeho znamená okrem žiaľu aj množstvo rôznych starostí a snahu o čo najdôstojnejšiu poslednú rolúčku. Pohreb môže byť cirkevný alebo civilný. Ak si zosnulý za svojho života zvolí druh a podmienky pohrebu, malo by sa jeho žiadosti vyhovieť. Ak zosnulý za svojho života nezanechal žiadne pokyny v súvislosti s pohrebom, druh pohrebu určia pozostalí.

 

 

Telefonické kontakty:

 

 • Peter Kmeč, Nová Ľubovňa č. 634 – mobil 0905399297

 • Obec Nová Ľubovňa – Obecný úrad Nová Ľubovňa 102

  tel.: 052/4283431, mobil 0905 564 284

 • Mária Starinská – Kultúrny dom Nová Ľubovňa – 052/4283431, mobil 0905 564 284

 • Anna Konkoľová – Matričný úrad Nová Ľubovňa – 052/4283431, mobil 0905 564 284

 • Farský úrad Nová Ľubovňa č. 87 – tel.: 052/4368624

 • ŠTELKA Nová Ľubovňa č. 666, Marek Štelmach

  /hrobky – nový cintorín vľavo) mobil 0904 464 047

 

 

 

Pohrebné služby v okrese Stará Ľubovňa:

 

 • Komplexné pohrebné služby VPS - Mesta Stará Ľubovňa

Letná 6 (obchodný dom Družba - prízemie)

Stará Ľubovňa

NONSTOP SLUŽBY: mob. 0903 551 759, 0903 436 909, tel. 052/43221228

 

 • Pohrebná služba MEMORIUM – Ján Rybovič

www.memorium.sk,

Obrancov mieru 10, Stará Ľubovňa

(oproti nemocnici)

NONSTOP SLUŽBY: mob. 0907 453 881, 0948 811 133

 

 

Kamenárske práce (výber kontaktov):

 

 • ŠTELKA Nová Ľubovňa 666 – Marek Štelmach

mobil 0904 464 047

 

 • PIKAS – Dziak

Stará Ľubovňa, Jarmočná 6

mobil 0903 611 933, tel. 052/4322509

 

 • BATMEND TOVUU Ing.

Stará Ľubovňa, Továrenská 33

mobil 0905 495 694, tel. 052/4326509

 

 • KAMIL ALEXA

Stará Ľubovňa, Letná 8

mobil 0910 317 161

 

 

 

 

Cateringová firma v obci:

 • Hala SLK-catering, ul. Levočská, Stará Ľubovňa

  Slavomír Kaleta, Nová Ľubovňa 436 – mobil 0915 468 013

  Ľubomír Kaleta, Nová Ľubovňa 776 – mobil 0905 105 083

   

Úmrtie doma

 

Ak nastane úmrtie doma je potrebné ihneď zavolať pohotovosť ( 112 alebo 155) a oznámiť službukonajúcemu dispečingu uvedenú udalosť. Na Vašu adresu služba vyšle obhliadajúceho  lekára, ktorý vykoná obhliadku zosnulého. Do príchodu lekára by ste nemali obliekať zomrelého, ani nijako

s ním manipulovať. Obhliadkou sa zisťuje smrť, jej čas a príčina. Každý je povinný poskytnúť lekárovi, ktorý obhliada mŕtve telo, informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu.

Po obhliadke lekár vypisuje tzv. List o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí (ďalej len List o prehliadke mŕtveho). V tomto liste je aj informácia o ďalšom navrhovanom postupe (pitva alebo pochovanie).

Pokiaľ obhliadajúci lekár do tejto kolóky napíše "Pochovať v zákonnej lehote", je možná zo strany príbuzných prípadná manipulácia so zosnulým. Po vykonaní tejto obhliadky je potrebné kontaktovať pohrebnú službu podľa výberu pozostalých na zabezpečenie prevozu zomrelého do Domu nádeje. Taktiež si pripravte vhodné oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný.

Pokiaľ prehliadajúci lekár nevie na mieste zistiť príčinu smrti, má podozrenie na trestný čin, samovraždu, do uvedenej kolónky napíše "Pitva na súdno-lekárskom pracovisku ÚDZS". V tomto prípade je povinnosťou obhliadjúceho lekára privolať na transport zosnulého pohrebnú službu, ktorá je zazmluvnená a platená za transport Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úlohou tejto pohrebnej služby je transport zosnulého na obvodne príslušné patologické pracovisko aj s vypísanou dokumentáciou obhliadajúceho lekára. Pokiaľ má lekár podozrenie na trestný čin, privoláva na miesto úmrtia Políciu a až následne po zdokumentovaní a súhlase vyšetrovateľa odváža vyššie uvedená pohrebná služba zosnulého. Po ukončení pitvy a preocesných úkonoch na príslušnom patologickom pracovisku, je možné zosnulého na základe Vami vybranej pohrebnej služby transportovať do Domu nádeje a následne pochovať. Pri násilných trestných činoch, dopravných nehodách, je potrebné si vyžiadať súhlas na pochovanie či spopolnenie od príslušnej prokuratúry.

 

Úmrtie v nemocnici

Budete kontaktovaní personálom nemocnice, ktorý Vám poskytne všetky informácie o úmrtí a o mieste, kde bol zosnulý prevezený - (patológia).

Vtedy je potrebné osloviť Vami zvolenú pohrebnú službu a dojednať prevoz mŕtveho do Domu nádeje. Je potrebné doniesť aj oblečenie pre zosnulého a riadiť sa pokynmi nemocnice a pohrebnej služby.

 

Prevádzkovateľ pohrebnej služby – ( to platí aj na prevoz zosnulého v rámci obce, z domu zosnulého do Domu nádeje), prevezme ľudské pozostatky až keď je úmrtie doložené Listom o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí, ktorý vystavil obhliadajúci lekár.

 

Pohrebné služby

Na prevoz zomrelého, či už z domu zomrelého, z nemocnice, resp. z patológie do Domu nádeje, oslovíte Vami zvolenú pohrebnú službu, ktorá Vám taktiež ponúkne zabezpečenie rôznych záležitostí a produktov súvisiacich s pohrebom. Napr. rakvu, v prípade záujmu aj futro, drevený kríž, kyticu na rakvu, vence, sviecu na rakvu, parte a pod. Pohrebnú službu môžete splnomocniť aj na vybavenie úmrtného listu a dokladov s ním súvisiacich.

 

 

Úmrtný list

Ak ste nepožiadali pohrebnú službu o vybavenie dokladov, je potrebné osobne vybaviť úmrtný list na matričnom úrade, v ktorého obvode došlo k úmrtiu. (To znamená, že ak nastalo úmrtie v obci Nová Ľubovňa, vybavujte úmrtný list na Matričnom úrade v Novej Ľubovni, ak zomrela osoba v nemocnici v Starej Ľubovni, úmrtný list vydá Matričný úrad v Starej Ľubovni a pod.)

 

Na zápis do knihy úmrtí je potrebné predložiť:

 • najmenej 3 x List o prehliadke mŕtveho, ktorý vám vystavil obhliadajúci lekár. (Lekári ich vyhotovujú v rôznych počtoch, avšak minimálne v 3 exemplároch je potrebné zdokladovanie matričnému úradu)

 • občiansky preukaz zosnulého

 • občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb

 • matrika v prípade nezrovnalostí môže požadovať aj rodný, alebo sobášny list zosnulej osoby, ak bol zosnulý (á) ženatý/vydatá.

 

Prvý originál úmrtného listu sa vydáva bez poplatku. Každý ďalší originál /okrem zdokladovania na sociálne a dôchodkové účely) je vydaný za správny poplatok 5 €, v zmysle zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. O vydanie ďalšieho úmrtného listu, v prípade potreby, si už môžete požiadať na ktoromkoľvek matričnom úrade v SR - kde Vám bude prostredníctvom elektronického systému CISMA vydaný originál dokladu.

 

Dom nádeje

 

Kontaktujte pána Petra Kmeča, Nová Ľubovňa č. 634, mobil 0905 399 297, ktorý ako osoba poverená spravovaním Domu nádeje a cintorínov v našej obci s Vami dojedná podmienky prijatia zomrelého do Domu nádeje a odovzdá Vám kľúč od Domu nádeje, ktorý Vám bude k dispozícii pri súkromných a spoločných pobožnostiach za spásu duše zomrelého.

Pri prevzatí zomrelého do Domu nádeje je nevyhnutné odovzdať pánovi Petrovi Kmečovi, resp. obci, 1 x List o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlasení o úmrtí – bez tohto dokladu nemôže byť mŕtve telo uložené v chladiacom zariadení Domu nádeje !!!

V prípade, že chcete rakvu do hrobu uložiť do tzv. futra, je potrebné, aby ste to pánovi Petrovi Kmečovi vopred oznámili a futro doručili do Domu nádeje najneskôr jeden deň pred pohrebom.

Za použitie priestorov Domu nádeje počas pobožností za spásu duše zomrelého v dňoch pred pohrebom, ako aj počas obradu a za vykonané práce a služby pánom Petrom Kmečom pozostalí neplatia obci žiadne poplatky, ak si rodina riadne, a to aj v predchádzajúcich rokoch, platí všeobecne záväzným nariadením obce stanovený poplatok za prevádzku Domu nádeje.

 

Hrobové miesto

 

Ak už pre zomrelú osobu existuje hrobové miesto, pozostalí si zabezpečia otvorenie a úpravu hrobového miesta po pohrebe podľa toho, či ide o hrobové miesto v tzv. zelenom páse, alebo či ide o hrobku:

 • ak ide o hrobku, zabezpečia si otvorenie a úpravu hrobového miesta po pohrebe firmou, ktorá ju zhotovila. Ak táto firma už neexistuje, resp. odmietne toto vykonať, pozostalí oslovia inú firmu, ktorá vykonáva takéto služby

 • ak ide o hrobové miesto v tzv. zelenom páse (nový citnorín vpravo), pozostalí kontaktujú pána Petra Kmeča, mobil  0905 399 297,  resp. obecný úrad a požiadajú o tieto služby obec za poplatok stanovený obecným zastupiteľstvom - Sadzobník úhrad 1/2023, platný od 17.02.2023, vo výške 150 € za výkop jedného hrobového miest (strojom)

 • ak ide o staršie hrobové miesto s obrubou, zasypané zeminou (napr. stredný cintorín), alebo už jestvujúce hrobové miesto v zelenom páse, kde nie je už možný výkop strojom, požiadajú pozostalí pána Petra Kmeča, mobil 0905 399 297 o vykonanie výkopu a zásypu (ide o ručné práce, 1-hrob 200 € a 2-hrob 250€)

   

Ak pre zomrelú osobu neexistuje hrobové miesto, požiadajú pozostalí:

 • o hrobové miesto v tzv. zelenom páse: o výkop a služby pána Petra Kmeča,

  mobil  0905 399 297, resp. obecný úrad, poplatok je stanovený obecným zastupiteľstvom - Sadzobník úhrad č. 1/2023, zo dňa 17.02.2023, vo výške 150 € za výkop jedného hrobového miesta

 • o odkúpenie hrobky : firmu ŠTELKA, Mareka Štelmacha,

  Nová Ľubovňa č. 666, mobil 0904 464 047

 

 

Ak ide o vytvorenie nového hrobového miesta sú pozostalí povinní

s obcou uzavrieť nájomnú zmluvu na toto hrobové miesto !!!

 

Každý, kto zabezpečuje pohreb, zúčastní sa pohrebu, alebo navštevuje cintoríny, stará sa o hrobové miesta a pod. je povinný dodržiavať ustanovenia platného VZN obce Nová Ľubovňa,  ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Novej Ľubovni  www.novalubovna.sk/vzn-obce/

Cirkevný pohreb

 

"Cirkev, ktorá ako matka sviatostne nosila kresťana vo svojom lone počas jeho pozemského putovania, sprevádza ho aj na konci jeho cesty, aby ho odovzdala do Otcových rúk." (KKC 1683)

 

 • o vykonanie cirkevného obradu je potrebné požiadať osobne

  Farský úrad v Novej Ľubovni č. 87, tel: 052/4368624. Predpokladom katolíckeho cirkevného pohrebu je skutočnosť, že zomrelý človek patril do Cirkvi, bol pokrstený ako kresťan katolík a zomrel v spoločnestve s cirkvou (nebol exkomunikovaný, nevystúpil

  z Cirkvi).

 • farskému úradu predkladajú pozostalí 1 x List o prehliadke mŕtveho, vystavený obhliadajúcim lekárom a potvrdený matričným úradom.

 • ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 24 hodín od úmrtia. Ak je mŕtve tele uložené v chladiacom zariadení môže sa pochovať najneskôr do 14 dní od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď.

 • deň a čas pohrebu je potrebné bezodkladne oznámiť pánovi Petrovi Kmečovi, aby na tento termín zabezpečil všetko potrebné v Dome nádeje zo strany správcu cintorína. To znamená, otvorenie Domu nádeje, vydá Vám pokyn na posledné rozlúčenie sa so zosnulým, zabezpečí zatvorenie rakvy a vhodné umiestnenie rakvy počas obradu a ostatné.

 • príbuzní alebo blízki môžu v Dome nádeje predniesť rozlúčkový príhovor po ukončení obradov, ktorý by mal vyjadrovať osobný vzťah k zosnulému ( o tejto skutočnosti informuje kňaza, ktorý bude viesť obrad)

  Pri cirkevnom pohrebe nie je najvhodnejšia recitácia citovo ladených textov, ktoré nevyjadrujú postoj kresťanskej viery.

 • je vhodné kňazovi, vykonávajúcemu pohreb, odovzdať po pohrebe milodar, taktiež kostolníkovi za zvonenie a kantorovi, ak je na obrade účastný.

 

Zvyklosti v našej obci

 • je vhodné, aby rodina pozostalých zabezpečila kyticu kvetov, ktorú umiestni do vázy pred obetný stôl v Dome nádeje 

 • pobožnosti za spásu duše v dňoch pred pohrebom si zabezpečujú pozostalí zväčša po ukončení večerných sv. omší, resp. podľa dohody v rodine, pred prvou pobožnosťou oslovia jednu z osôb, ktoré sa zvyknú počas týchto pobožností v našej obci predmodlievať

 • rodina pozostalých zabezpečí potrebný počet mužov, ktorí budú sprevádzať rakvu

  v sprievode z Domu nádeje až ku hrobovému miestu a rakvu uložia do zeme

 • rodina pozostalých zabezpečí potrebný počet mužov k zástavam (počet zástav určí kňaz, ktorý vedie obrad)

 • vence a kvety po obrade z Domu nádeje k hrobovému miestu prenáša najbližšia rodina zosnulého

 • v našej obci je zaužívaným zvykom, ako i cťou pre zomrelého, zvoniť pri úmrtí nášho farníka. O zvonenie je potrebné požiadať kostolníka – napr. p. Jozefa Konkoľ NĽ 411, alebo Štefana Barlíka NĽ 2

 •  Za zvonenie je vhodné dať tomuto kostolníkovi milodar

 

Potvrdenie o usporiadaní pohrebu alebo o účasti na pohrebe

Obec, ako správca cintorína Vám na požiadanie v deň pohrebu vydá potvrdenie o účasti na pohrebe, ak uvedené potvrdenie potrebujete zdokladovať u svojho zamestnávateľa ako pracovné voľno s náhradou mzdy.

Obec, ako správca cintorína Vám na požiadanie, ak ste vybavovateľom pohrebu, vydá potvrdenie o usporiadaní pohrebu, ak uvedené potvrdenie potrebujete zdokladovať u svojho zamestnávateľa ako pracovné voľno s náhradou mzdy.

  Právny nárok Vám vyplýva zo Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov: § 141, odstavec 2, bod d):

 • zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno z týchto dôvodov a v tomto rozsahu: úmrtie rodinného príslušníka

  1) pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb

  2) pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb

  3) pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, na účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb

Tieto potvrdenia sú oslobodené od poplatkov v zmysle platného Sadzobníka úhrad 1/2023, platného od 17.02.2023.

 

 • ak plánujete usporiadať pohrebnú hostinu (ďalej len kar) a chcete, aby sa konal v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni, objednajte si KD na deň pohrebu na obecnom úrade, v prípade víkendu môžete kontaktovať pani Máriu Starinskú  (kontakt obecný úrad), ktorá Vám odovzdá priestory, kľúče a potrebné zariadenie požičovne a dojedná s Vami podmienky prenajatia za predpokladu, že kultúrny dom nie je na deň pohrebu obsadený a teda si ho môžete prenajať

 • v prípade, že kultúrny dom je na deň pohrebu objednaný na inú akciu, môžete využiť priestrory Glóbusu (kontaktujte tiež obecný úrad) alebo  iné súkromné zariadenie v obci i mimo nej, ktoré je vhodné na prenajatie za týmto účelom

 

 

 

 • ak si prenájmete kultúrny dom za účelom usporiadania karu, môžete si občerstvenie objednať u rôznych cateringových firiem. V našej obci takéto služby ponúka napr.

  firma HALA SLK – catering, ul. Levočská, Stará Ľubovňa (Kaleta Ľubomír NĽ 776, Kaleta Slavomír NĽ 436), ktorá Vám priestor kultúrneho domu kompletne pripraví vrátane prestretia stolov a vhodnej smútočnej výzdoby. Taktiež Vám zabezpečí Vami vybrané občerstvenie s kompletnou obsluhou.

 

 

Čo vybaviť po pohrebe

 

Vykonaním pohrebu pre pozostalých ešte nekončí vybavovanie rôznych záležitostí.

Preto Vám podávame informácie, ktoré Vám budú v tomto nápomocné:

  Žiadosť o príspevok na pohreb (už nevystavuje matrika, tlačivo si môžete stiahnuť aj z internetovej stránky ÚPSVaR, alebo vám ho poskytne pohrebná služba), na žiadosti pohrebná služba potvrdí vašu úhradu – výdavky na zabezpečenie pohrebu, následne si vypíšete žiadateľa, údaje o zomretom a vyhlásenie..., následne žiadosť doručte príslušnému ÚPSVaR osobne alebo elektronicky (podľa pokynov na ich webových stránkach). V Starej Ľubovni je to  ÚPSVaR /ul. Farbiarska, pri kine

 • Tento príspevok je jednorázovou štátnou dávkou.

 

-  matričný úrad Vám vydá 1 x originál úmrtného listu, prvý výpis bez poplatku, každý ďalší originál Vám vydá  matrika, ktorá úmrtie zaznamenala do knihy úmrtí, alebo hociktorá matrika na území SR prostredníctvom elektornického systému CISMA, za každý ďalší originál úmrtného listu budete platiť správny poplatok 5 €

v zmysle zákona o správnych poplatkoch č.145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

 • matričný úrad, ktorý vydal úmrtný list vyství aj potrebný počet oznámení o úmrtí a odoberie pozostalým občiansky preukaz zomrelej osoby, ktorý vráti príslušnému riaditeľstvu policajného zboru.

  V rámci oznamovacej povinnosti ďalej zašle oznámenie o úmrtí aj týmto inštitúciám:

  - Okresnému súdu – dedičské konania. Okresný súd priradí konanie notárke, ktorá vyzve osobu uvedenú ako vybavovateľ pohrebu na zdokladovanie majetku zosnulého, ako aj osôb podliehajúcich dedeniu

  - Ohlasovni trvalého pobytu – podľa toho, kde bola zomrelá osoba prihlásená na trvalý pobyt

  - Sociálnej poisťovni Bratislava

  - Daňovému úradu - príslušnému

  - Registru trestov GP SR Bratislava

  - Obvodnému úradu v sídle kraja, odboru CO, Prešov, ak zomrelá osoba bola vojakom

  v zálohe

 

 

  NEZABUDNITE:

  Ø  ak ste tak ešte neurobili, neodkladne odovzdajte správcovi cintorína - obci List o prehliadke mŕtveho

  Ø  ak zosnulý mal životné poistenie, alebo pohrebné poistenie,  pamätajte na to, že kópiu Listu o prehliadke budete potrebovať  k žiadosti o vyplatenie poistky

  Ø  ak bol zosnulý /á/ ženatý /vydatá/ - čo najskôr požiadajte príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne  o vdovecký alebo vdovský dôchodok pre pozostalého manžela, manželku (k žiadosti budete potrebovať sobášny list na preukázanie manželstva)

  Ø  ak bol zosnulý/á/ rodičom nezaopatreného dieťaťa, resp. detí, taktiež čo najskôr požiadajte príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne o vyplácanie sirotského dôchodku

  Ø  ak bol zosnulý(á) poberateľom prídavku na dieťa, oznámte to príslušnému ÚPSvR

  Ø  ak bol zosnulý(á) poberateľom akéhokoľvek dôchodku a mal(a) dôchodok vyplácaný na účet, môžete oznámiť úmrtie príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne na pozastavenie vyplácania. Ak nemal dôchodok vyplácaný na účet, nemusíte úmrtie oznamovať, matrika zasiela po ukončení mesiaca oznámenie Sociálnej poisťovni Bratislava.

  Ø  Ak bol zosnulý(á) poberateľom akéhokoľvek dôchodku z inej dôchodkovej spoločnosti v SR, alebo z dôchodkovej poisťovne v inom štáte, oznámte aj týmto organizáciám úmrtie poistenca.

  Ø  kartičku poistenca zosnulého  môžete vrátiť zdravotnej poisťovni, ale už to nie je povinnosťou, informáciu o úmrtí osoby získajú z elektronického systému

  Ø  ak bol zosnulý /á/ opatrovaný /á/ na základe Rozhodnutia Úradu práce, soc. vecí a rodiny   v  SĽ, alebo mu /jej/ boli poskytované kompenzácie, resp. bol vystavený preukaz ZŤP, parkovací preukaz a pod. – nahláste a zdokladujte úmrtie úmrtným listom ÚPSVaR v SĽ (pri súde), preukaz ZŤP, alebo parkovací preukaz (ak zosnulý (á) mal(a) – vráťte  ÚPSVaR v SĽ

  Ø  ak bola zomrelá osoba zamestnaná, je potrebné úmrtie zdokladovať neodkladne zamestnávateľovi, v prípade, že bola osoba nezamestnaná, oznámte to príslušnému ÚPSVaR

  Ø  ak bola zomrelá osoba živnostníkom, je potrebné úmrtie neodkladne oznámiť príslušnému obvodnému úradu, odboru živnostenského podnikania

  Ø  ak bola zomrelá osoba majiteľom vodičského oprávnenia, alebo cestovného pasu, zbrojného preukazu, odovzdajte neodkladne tieto doklady na príslušnom riaditeľstve policajného zboru

  Ø  nezabudnite ani na iné záležitosti – napr. účty v bankách, rôzne poistky, prípadne členstvá v odboroch, spolkoch, komorách, na druhý pilier dôchodkového zabezpečenia, inkasné lístky, koncesionárske poplatky, zmluvy u mobilných operátorov, zmluvy   o napojení na káblovú televíziu, zmluvy o dodávke plynu, elektrickej energie, vody,  stočného, tv sygnálu, internetu,  evidencie  motorového vozidla z evidencie vozidiel  a pod. (niektoré záležitosti riešite ale až po dedičskom konaní )

   

  Ø  Ak bol zosnulý vojakom v zálohe – vojenskú knižku si ponechajte doma, neodovzdávate ju, v prípade, že zosnulý bol ženatý, je potrebné vojenskú knižku predložiť pozostalou manželkou na sociálnej poisťovni pri žiadosti o vdovský dôchodok

   

  • V prípade, že si s niečim v tejto ťažkej životnej situácii neviete poradiť,

   resp. nerozumiete postupu, informujte sa na obecnom úrade, kde Vám

   radi v rámci naších možností pomôžeme a poradíme . /052 42 83 431/

   

 

K stiahnutiu

Nastavenia cookies