Menu

Nové opatrenia, platné od 10.01.2022 a 12.01.2022

 Zdroj: FB stránka ÚVZ SR: www.facebook.com/uvzsr.sk

Dovoľujeme si vás upozorniť na aktualizovanú vyhlášku k organizácii hromadných podujatí, ktorá bola dnes zverejnená vo vestníku vlády.

Účinnosť vyhlášky: 12.1.2022

Vyhláška v plnom znení tu: https://bit.ly/vyhlaska-2-2022

TRI ZÁKLADNÉ SKUPINY HROMADNÝCH PODUJATÍ

Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od rizikovosti sú následne určené maximálne limity účastníkov.

1️⃣Nízko rizikové podujatia

✔účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,

✔platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,

✔povinné sedenie

✔hromadné podujatie prebieha bez spevu a bez povzbudzovania

Podmienky:

➡režim OP,

➡najviac 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb

Príklad: medzi nízkorizikové podujatia možno zaradiť kino bez konzumácie jedál a nápojov v sále, bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.

2️⃣Stredne rizikové podujatia

✔účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,

✔fixné sedenie alebo státie

Podmienky:

➡režim OP,

➡najviac 25 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb

Príklad: Medzi stredne rizikové podujatia možno zaradiť kino s konzumáciou jedál a nápojov v sále, športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom a podobne.

3️⃣Vysoko rizikové podujatia

✔hromadné podujatie v prevádzke verejného stravovania, alebo

iné hromadné podujatie, ktoré nespadá do nízko alebo stredne rizikových podujatí

Podmienky:

➡režim OP,

➡maximálne 20 osôb,

➡povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo emailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť

Príklad: Medzi vysoko rizikové hromadné podujatia možno zaradiť oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne.

***************************************************

VŠEOBECNÉ OPATRENIA PRE HROMADNÉ PODUJATIA

(upravuje ich paragraf 3 vyhlášky)

➡vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu

➡umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami

➡organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia

➡zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov

➡často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov

➡hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami

➡zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP, osoby usadené v hľadisku podujatia, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť a pod.

➡zabezpečiť vyvesenie oznamov o povolenom počte účastníkov, o potrebe prekrytia horných dýchacích ciest a ďalšie oznamy - podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške

➡tam, kde je to možné, zabezpečiť sedenie v každom druhom rade

***************************************************

ŠPECIFICKÉ PODUJATIA S OSOBITNÝMI PODMIENKAMI

(za dodržania všeobecných podmienok, ak nie je stanovené inak):

⛪️Bohoslužby, sobášne obrady a obrady krstu

- Sobášne obrady vrátane civilných a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení. Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia.

- dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

K stiahnutiu