Menu

Výročná schôdza RSVS Nová Ľubovňa 3.2.2013

Kým včely oddychujú v svojich úľoch, prikrytých rozprávkovou bielou perinou, ich majitelia, milovníci a obdivovatelia rekapitulujú a pripravujú sa na jarné včelárske práce.

Aj preto sa 3.2.2013 v zasadačke Obecného úradu v Novej Ľubovni zišli členovia miestneho spolku, aby zhodnotili predchádzajúci rok 2012, poukázali na nedostatky,  ale vyzdvihli aj pozitívne veci a udalosti v tejto oblasti. No neostalo len pri tom, zazneli aj slová uznania pre tých, ktorých konanie bolo mimoriadne snaživé, či za dlhé roky včelárenia priam záslužné. Preto boli ocenení: pán Štefan Sás, pán Juraj Chamilla a pani  Veronika Olšavská.

 

SPRÁVA

Z výročnej členskej schôdze SVS Nová Ľubovňa

Dňa 3.2.2013 Spolok včelárov Slovenska Nová Ľubovňa na svojej Výročnej členskej schôdzi hodnotil svoju činnosť za rok 2012.

Schôdzu viedol a hodnotiacu správu predniesol predseda Vincent Boleš, ktorý v úvode privítal prítomných, medzi ktorými boli aj hostia, a to učiteľ včelárstva p. Ing. Lukáč Štefan a zástupca Slovenského zväzu včelárov Stará Ľubovňa priateľ včelár a tajomník organizácie Lešiga Jozef. Predseda R SVS Nová Ľubovňa vo svojej hodnotiacej správe okrem iného spomenul , že spolok v uplynulom roku evidoval 37 včelárov, ktorí obhospodarovali celkom ku koncuseptembra 405 včelstiev. Rok 2012 sa medzi včelármi nášho spolku, , ale nie len tu v našej doline zapísal ako nie veľmi úspešný. Po celkom sľubnej jari prišlo ochladenie a u nás obdobie znášky z maliny včelstva nevyužili, ba naopak bolo treba včelstva prikrmovať. Včelstva bolo treba prikrmovať prakticky celé leto a kto neprikrmoval nemal takmer žiadnu znášku, v horšom prípade prišiel aj o včelstva z dôvodu vyhladovania, v lepšom prípade včelstva zoslabli a už neboli schopné využiť ani podporné znášky peľu a nektáru v neskorom lete. Znáška medu podľa informácie od včelárov bola 5 - 9 kg na včelstvo. Dotácie za opeľovaciu činnosť včiel boli iba 2,19 Eur na včelstvo čo je pomerne nízka čiastka oproti minulým rokom. Včelári sa ale veľmi ľahko nevzdávajú , lebo tu nejde len o zisky ,včelárenie je veľkou záľubou – krásnym koníčkom v prírode. Cena medu sa pohybovala niekde okolo 5,50 Eur za 1 kg / fľaša 7 dcl /. Včelári len ťažko vykrývajú svoje náklady na včelárenie.

      Najnepríjemnejšia udalosť v minulom roku nás zasiahla pri jesenných prehliadkach včelstiev, kedy boli zistené prípady ochorenia včelstiev na mor včelieho plodu. Celkove bolo zlikvidovaných 11 včelstiev a príslušenstva včelnice spálením. Je tu teda zdvihnutý prst na vyššiu opatrnosť vo všeobecnej hygiene na včelnici, výmene diela za medzistienky každoročne min. 50 % t.j. vyradenie 5 najtmavších rámikov z každého úľa, omladzovanie včelstiev, dezinfekcii úľových zostáv a včelárskeho náradia. Hlavne je dôležité nepodceňovať žiadne ochorenie včelstva, nespájať choré a podozrivé včelstva, skôr ich likvidovať. Tiež neosadzovať neznáme roje, nenechávať otvorené úle bez včelstva, tobôž s rámikmi, nové včelstva osadzovať do dôsledne dezinfikovaných úľov a iba na medzistienky, nekŕmiť včelstva ktorýmkoľvek spôsobom mimo úľa, nedovoliť rabovačku. Pri podozrení ochorenia, ktoré včelár nevie riešiť spojiť sa s inšpektorom veterinárneho lekára.

Minulý rok nebol len o neúspechoch. Viacerí včelári zachovali stavy včelstiev resp. zvýšili ich počty. Keď počas jarných prehliadok včelstiev asistentmi veterinárneho lekára sme v našej organizácií evidovali 371 včelstiev v septembri pred zazimovaním sme evidovali 405 včelstiev.

Súčasťou zdravotného stavu včiel je dôkladné preliečenie proti varroáze teda klieštikovi. Túto liečbu v minulom roku sme zabezpečovali spoločným postupom preliečením v jeseni Gabonom a 1 x zadymením Avartínom. Doliečenie u včelárov ktorí prejavili záujem / cca 95 % včelárov / bolo vykonané v novembri Aerosólom oprávnenými zaškolenými členmi p.p. Ing Rybovičom Milanom a Štellmachom Miroslavom. Pre rok 2013 bolo dohodnuté preliečenie 2 x avartín a doliečenie aerosolom. V priebehu roka naviac aspoň 2 x liečenie kyselinou mravčou, ktorá nemá negatívne dôsledky na kvalitu medu a dá sa použiť aj počas znášky, pritom pomáha aj pri vápenatení včelieho plodu.

Kritika bola vznesená na to, že máme veľmi málo odberateľov časopisu

Slovenský včelár, čo je na škodu lebo určite ani jeden z nás nie je vo včelárskej problematike tak fundovaný, aby nepotreboval sa trocha vzdelávať v odbore včelárstva, získavať nové informácie z odboru včelárstva a byť informovaný o dianí v Spolku včelárov. Kto sa totiž pravidelne neoboznamuje s včelárskou problematikou v dnešnej dobe neuspeje, hlavne z pohľadu na choroby včelstiev predchádzania im a ich liečenia.

Snažíme sa zlepšiť odbornosť našich členov a zvýšiť záujem o včelárenie prednáškami na našej spolkovej úrovni, keď v minulom roku sme uskutočnili tri prednášky s včelárskou tematikou.

V decembri hlavne vďaka iniciatíve pani Veroniky Olšavskej sa nám

podarilo zorganizovať výnimočné dvojdňové podujatie – kurz pečenia a zdobenia cukrovo-

medového pečiva pod názvom „ Medový perníček, do srdca chodníček“ spojené

s výstavou a prednáškami pre začínajúcich včelárov, ale hlavne pre deti ZŠ Nová Ľubovňa, ukončené sv. omšou a vyhodnotením s predsavzatím opakovať ho v podobnom duchu aj v nasledujúcom roku a urobiť z toho tradíciu.

V rámci Národného programu pomoci včelárom sme využili dotácie na nákup výpočtovej techniky- nákup noteboku a tlačiarne pre náš spolok s dotáciou 100 %, nákup krovinorezu, medometu, liečiva a preliečenie aerosólom, organizovanie prednášok a prehliadky včelstiev inšpektormi veterinárnych lekárov, ktorým patrí poďakovanie za pomoc včelárom v boji s chorobami včiel.

Do vzdelávania včelárov vo vyššom stupni sa zapojila p. Olšavská Veronika , ktorá navštevuje kurz základov včelárenia v Bánove pri B. Bystrici.

Členské schôdze v minulom roku sa uskutočnili tri , čo si však môžeme vytknúť tak pomerne nízku účasť na schôdzach a vzdelávaní. Nebolo by na škodu že ak nemôže prísť člen tak ,aby ho zastúpil niekto z rodiny takpovediac včelár č.2 z rodiny včelára. Tým sa zabezpečí pravidelný kontakt a informovanosť o dianí v R SVS.

V roku 2010 sme sa dostali ku kronike, ktorú viedol už nebohý priateľ včelár a dlhoročný predseda spolku Michal Repka. Postupne sme do nej podoplňovali informácie a pokračujeme v jej vedení. Momentálne vedie kroniku p. Olšavská. Je ale na škodu, že sme sa do jej doplňovania nezapojili všetci a málo sa poskytlo informácii z minulosti, fotografií a pod., ale aj fotografie z vlastných včelníc zo súčasného obdobia , aby sme do kroniky doplnili krátke informácie o každom včelárovi nášho spolku.

Zriadili sme informačnú stránku nášho regionálneho včelárskeho spolku na internete pri obci Nová Ľubovňa (webová adresa: www.novalubovna.sk), kde nám veľmi pomohla a príspevky zaraďuje pracovníčka OÚ Nová Ľubovňa pani Anka Konkoľová za čo jej patrí úprimné poďakovanie..

Plán hlavných úloh na nasledujúce obdobie obsiahnutý v uznesení z VČS zahŕňa úlohy súvisiace s plnením „Národného programu pomoci včelárom“, „Národného programu eradikácie ochorení včelstiev na MVP“, skvalitnenia celkovej činnosti v prospech včelárenia zo zámerom prilákať ku včeláreniu hlavne mládež, ale aj oboznamovať širokú verejnosť zo včelárením.

Predseda spolku v krátkosti taktiež informoval členov o priebehu a záveroch celoslovenského 21. Valného zhromaždenia SVS, konaného v Piešťanoch. Správu o hospodárení a kontrolnej činnosti za rok 2012 predniesol predseda Dozornej a kontrolnej rady priateľ František Sás.

 

Slávnostným bodom bolo ocenenie zaslúžilých aktívnych včelárov a to:

Striebornou medailou Štefana Zavodníka“ priateľa- dlhoročného včelára , funkcionára a spoluzakladateľa nášho regionálneho spolku Štefana Sása nar. 30.9.1927.

Bronzovou medailou Štefana Zavodníka“ priateľa- dlhoročného aktívneho včelára, funkcionára, spoluzakladateľa nášho regionálneho spolku a dlhoročného inšpektora veterinárneho lekára Chamillu Juraja nar. 22.5.1946.

Pochvalným uznaním za aktívnu organizačnú činnosť bola ocenená priateľka - včelárka

Veronika Olšavská nar. 30.5.1983.

Súčasťou VČS bola aj prednáška „Zdroje znášky a kočovanie“, ktorú vykonal učíteľ včelárstva Ing. Lukáč Štefan. Prednáška veľmi zaujala prítomných hlavne v zapojení konkrétnych vlastných skúsenosti a poznatkov z foriem znášky v našom regióne a kočovaní za znáškou.

Diskusia sa niesla v duchu výmeny skúsenosti jednotlivých včelárov pri včelárení. V diskusii okrem iných vystúpil aj priateľ Lešiga Jozef delegát za SZV St. Ľubovňa, ktorý sa vo vystúpení okrem iného venoval jeho skúsenostiam pri kočovaní zo včelstvami, poznatkov z využívania podpory včelárom v zmysle národného programu , ochorení včelstiev a bežných problémov včelárstva v SZV a na Slovensku.

Uznesenie predložené návrhovou komisiou bolo jednohlasne schválené.

Včelári svoje rokovanie ukončili s predsavzatím byť aktívnymi pri zdolávaní chorôb včelstiev a ich predchádzaní, ale aj nádejou , že už po štyroch málo priaznivých rokoch tento rok 2013 nám včelárom prinesie lepšie výnosy a med, ktorý nám včielky dajú, pre zdravie a v zdraví užijeme.

 

Boleš Vincent, predseda R SVS Nová Ľubovňa