Menu

Aktualizované Základné údaje o Regionálnom spolku včelárov Slovenska v Novej Ľubovni

Spolok včelárov Slovenska

Regionálny spolok včelárov Slovenska, Nová Ľubovňa

 

ÚVOD

Regionálny spolok včelárov Slovenska/ďalej len R SVS/ združuje včelárov a priaznivcov včelárenia obcí Nová Ľubovňa, Jakubany, Kolačkov , mesta Stará Ľubovňa a iných obcí okresu Stará Ľubovňa. Hlásime sa ako nástupnícka organizácia spred rokov päťdesiatych s tradíciou od roku 1919, obnovenou v roku 1990.Združujeme priaznivcov a záujemcov o včelárenie bez akýchkoľvek rozdielnosti národnostných, politických, náboženských či sociálnych.

Orgány R SVS Nová Ľubovňa:

Členská schôdza R SVS, je najvyšším orgánom regionálneho spolku. Činnosť spolku riadi päťčlenný výbor na čele s predsedom R SVS. Kontrolným orgánom je „Dozorná a kontrolná rada „ /ďalej len DKR/ na čele s predsedom DKR.

Činnosť regionálnych spolkov na Slovensku koordinuje Ústredie Spolku včelárov Slovenska, najvyšším orgánom je „Valné zhromaždenie Spolku včelárov Slovenska, ktorého činnosť sa riadi „Stanovami SVS“. Viac na stránke www.spolokvcelarovslovenska.sk

 

Výbor R SVS N. Ľubovňa: Boleš Vincent – predseda R SVS – N. Ľubovňa 644

Štellmach Miroslav- hospodár – N. Ľubovňa 671

Olšavská Veronika – kronikár- kultúra a vzdelávanie- N. Ľubovňa 848

Hamrák Miroslav- člen – N. Ľubovňa 845

Rybovič Milan, ing. – člen – Jakubany 325

Dozorná a kontrolná rada: Sás František – predseda DKR – Stará Ľubovňa, Komenského 5

Dziak Pavol – člen – Kolačkov 66

Rybovič Štefan – člen – Jakubany 444

Vznik /založenie/ R SVS Nová Ľubovňa: 02.12.1990

Počet členov R SVS Nová Ľubovňa ku 24.6.2013: 48 / štyridsať osem/

Počet obhospodarovaných včielstiev ku 24.6.2013: 422 / štyristodvadsaťdva/

Kontakty: tel. 052 4368175, mob. 0907 158602 - predseda, 0918 053045 - hospodár, email: rsvsnovalubovna@centrum.sk, - alebo : rsvsnovalubovna@gmail.com

OZNAMY:

R SVS oznamuje včelárom, že v priebehu mesiaca august sa vykonajú prehliadky včelstiev zo zameraním na ochorenia , hlavne MVP /moru včelieho plodu/.

Každý včelár nech si dohodne termín vykonania prehliadky s asistentom veterinárneho lekára, ktorý vykonal u neho jarnú prehliadku. Vykonanie

prehliadky je povinné vykonať na každej včelnici u každého včelstva, nakoľko

sa v našom regióne vyskytlo ochorenie MVP v minulom roku a prehliadky budú

prebiehať v úzkej súčinnosti s Okresnou veterinárnou a potravinovou správou v Starej Ľubovni.

 

Pripravované podujatia v najbližšom období:

 

- Ústredie spolku včelárov Slovenska dňa 13.7.2013 usporiada Slovenský medový festival v Trstenej. Bližšie informácie v pozvánke na našej stránke a veb. stránke ústredia SVS.

 

- Dňa 28.7.2013 Vás pozývame na krajský medový festival, ktorý sa bude konať

v kultúrnom dome v Humennom zo začiatkom o 12,00 hod.

 

- V mesiaci december z príležitosti osláv sv. Ambróza – patróna včelárov sa bude konať

siedmeho decembra ,tak ako minulého roku včelárske podujatie v Novej Ľubovni.

Podrobnejšie informácie budú v pozvánke a na výveskách v obci.

Veríme, že tohto roku bude bohatšia ochutnávka medu a aj možnosť kúpy medu od včelárov.

Samozrejme med si už teraz môžete zakúpiť od včelárov. Nákupom medu priamo od včelára

máte záruku pravosti a kvality.

 

Výbor R SVS Nová Ľubovňa

 

 webová stránka Spolku včelárov Slovenska: http://www.spolokvcelarovslovenska.sk/