Menu

Zateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ v Novej Ľubovni

 Dňa 28.11.2022 Obec Nová Ľubovňa uzavrela Zmluvu č. E4244 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie projektu: Zateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ v Novej Ľubovni.

Miestom realizácie projektu je objekt družiny v obci Nová Ľubovňa, parcela č. KN C 240 KÚ Nová Ľubovňa, súp. č. 756, okres Stará Ľubovňa. 

Obec je povinná zabezpečiť spolufinancovanie projektu vo výške minimálne 5% z oprávnených výdavkov  a tiež neoprávnených a ostatných výdavkov.

Za účelom zníženia energetickej náročnosti Obec plánuje zrealizovať komplexné zateplenie objektu, zastrešenie jestvujúcich plochých striech novou sedlovou strechou, výmena pôvodných výplňových konštrukcií okenných a dverných otvorov v rámci obvodového plášťa 1.NP, výmenu zasklenia pôvodných okien z izolačného 2-skla na izolačné 3-sklo.
Projekt prispeje k ochrane ŽP a to znížením emisie skleníkových plynov s predpokladom 59,2%.Výskyt skleníkových plynov spôsobuje ohrievanie atmosféry a zemského povrchu. Jedným z nástrojov k znižovaniu emisií, ktoré môže využiť každý z nás, je znižovať tepelné náročnosti budov, čím sa znižuje spotreba zemného plynu, ktorý pri dokonalom spaľovaní produkuje CO2 a vodnú paru. Projekt je ekologický s pozitívnym dopadom na životné prostredie. Realizáciou projektu výrazne znížime náklady na energie.