Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
REFERENDUM 2023 08.11.2022
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre konanie REFERENDA 2023 09.11.2022
Oznámenie e-mailovej adresy - REFERENDUM 2023 09.11.2022
Verejná vyhláška - Výzva pre vlastníkov a užívateľov pozemkov - ochranné pásmo el. vedenie VSD 18.11.2022
Návrh rozpočtu obce Nová Ľubovňa na roky 2023, 2024, 2025 23.11.2022 Návrh rozpočtu obce Nová Ľubovňa na roky 2023, 2024, 2025 - 1.93 MB
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nová Ľubovňa na I. polrok 2023 23.11.2022 Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nová Ľubovňa na I. polrok 2023 - 91.3 kB
Návrh VZN č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nová Ľubovňa 23.11.2022 Návrh VZN č. 5 2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4 2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nová Ľubovňa - 177.23 kB
Návrh VZN č. 6/2022, ktorým sa mení VZN č. 5/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiada školských zariadení so sídlom na území obce 23.11.2022 Návrh VZN č. 6_2022, ktorým sa mení VZN č. 5_2013 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce - 282.38 kB