Menu

Karanténne povinnosti osôb - platné od 26.04.2021

 Bratislava – 26. apríla 2021 - Možnosť udeľovať pri vstupe na územie SR invididuálne výnimky z karantény na základe žiadosti člena vlády je od 19. apríla zrušená.  Dosiaľ takto vydané výnimky stratia platnosť uplynutím 16. mája 2021. Aktuálna vyhláška hlavného hygienika po novom definuje najčastejšie prípady, na základe ktorých sa o takéto výnimky žiadalo. 

 

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 195/2021 , ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky  účinná od 26. apríla 2021.

Všeobecnú výnimku z karantény v súvislosti s kompetenciami MV SR  tak majú aj osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenska za účelom uzavretia manželstva alebo pohrebu blízkej osoby.

 

Tieto osoby sa musia preukázať: 

 • v prípade účasti na pohrebe blízkej osoby potvrdením o tejto skutočnosti (napr. potvrdenie pohrebnej služby o konaní pohrebu, úmrtný list, lekárska správa preukazujúca danú skutočnosť),
 • v prípade vstupu za účelom uzavretia manželstva (napr. potvrdenie matričného úradu alebo príslušného cirkevného orgánu o uzavretí manželstva), 
 • v obidvoch prípadoch potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín (táto povinnosť sa vťahuje iba na osoby nad desať rokov veku).

 

Kto je považovaný za blízku osobu?

 • príbuzní v priamom rade (starí rodiča, rodičia, deti, vnuci, pravnuci),
 • súrodenci,
 • manžel/manželka,
 • iná osoba v pomere rodinnom alebo obdobnom, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu (napr. životný partner).

 

Výnimka sa vzťahuje aj na jednu sprevádzajúcu osobu, pokiaľ je schopná sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať sa potvrdením o tomto statuse.

Vo všeobecných výnimkách bola jednotne upravená možnosť tranzitu osôb a ich rodinných príslušníkov cez naše územie  do krajiny, v ktorej majú udelený pobyt alebo ktorej sú občanmi, pričom tieto osoby musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt -  najneskôr do 8 hodín od vstupu na územie Slovenskej republiky.

Vstup na Slovensko bez karantény podmienený súhlasom ministerstva vnútra

Ministerstvo vnútra SR  v zmysle aktuálnej vyhlášky udeľuje súhlas pre vstup bez karanténnej povinnosti:

 • na základe žiadosti súdov či orgánov činných v trestnom konaní,
 • z dôvodu tranzitu, ak tranzit nespadá do všeobecnej výnimky,
 • z dôvodu získania dokladu vydávaného v pôsobnosti MV SR, pričom vstup na tento účel musí byť dôvodný /skončená platnosť dokladu počas trvania mimoriadnej situácie, nevyhnutná výmena dokladu/,
 • z ďalších dôvodov uvedených vo vyhláške.

O súhlas na vstup bez povinnosti karantény z týchto dôvodov môžete požiadať prostredníctvom formulára.

Obdobne udeľujú súhlas aj ostatné orgány štátnej správy pre prípady a  životné situácie v ich pôsobnosti.

Zdroj: minv.sk

K stiahnutiu