Menu

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve v Novej Ľubovni

Komisia financií a správy obecného majetku:

predseda: Bc. Veronika Olšavská

členovia: Miroslav Hamrák, Ing. Monika Sásová


Komisia  výstavby a verejného poriadku:

predseda: Pavol Rusiňák

členovia: Ing. Igor Mikuš, Ing. Michal Žid


Komisia športu:

predseda: Ján Žemba

členovia: Mgr. Matúš Barlík, Jozef Sás


Komisia kultúry a školstva:

predseda: Mgr. Ján Rusiňák, MBA

členovia: Anna Konkoľová, Bc. Veronika Olšavská, Mgr. Anna Smoroňová


Komisia životného prostredia a ochrany proti povodniam:

predseda:  Štefan Smoroň

členovia: Mgr. Andrea Konkoľová, Ing. Jakub Repka, Pavol Rusiňák


Komisia pre vybavovanie sťažností:

predseda: Miroslav Hamrák

členovia: Mgr. Mária Habiňáková, Štefan Smoroň

náhradníci: Mgr. Matúš Barlík, Bc. Veronika Olšavská

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:

predseda: Mgr. Matúš Barlík

členovia: Mgr. Ján Rusiňák, MBA,    Ján Žemba

 

Komisie pri obecnom zastupiteľstve:

(§ 15, § 25, § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny; to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.

 

Zoznam náplní komisií pri obecnom zastupiteľstve:

K stiahnutiu