Menu

Zástupca starostky obce Nová Ľubovňa

 

Zástupca starostky obce Nová Ľubovňa - Štefan Smoroň

 

O funkcii zástupcu starostky obce:

(§ 13b, § 25, § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu a patrí mu plat podľa osobitného zákona
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný
za podmienok podľa osobitného predpisu. Poslanec podľa prvej vety sa považuje na účely tvorby
a použitia sociálneho fondu, dovolenky a cestovných náhrad za zamestnanca v pracovnom pomere
a obec sa považuje za zamestnávateľa. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa
§ 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej
a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Tým nie je dotknutá odmena podľa odseku 8. Na sociálne poistenie a zdravotné poistenie poslanca podľa prvej vety a tretej vety sa vzťahujú osobitné predpisy. Plat určený podľa prvej vety a odmenu určenú podľa tretej vety obec zverejní
na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.

 

Poverenie a odmeňovanie zástupcu starostky obce :

K stiahnutiu