Matrika, osvedčovanie, ohlasovňa

SPRÁVNE  POPLATKY  -  MATRIKA, OSVEDČOVANIE, OHLASOVŇA POBYTU - platné od 1.1.2018 (v prílohe)

O matričné doklady už môžete požiadať prostredníctvom elektronickej matriky - program CISMA - na ktorej koľvek matrike v Slovenskej republike.

K stiahnutiu

 

Matričná udalosť - SOBÁŠ

Matričný obvod: Nová Ľubovňa, Jakubany, Kolačkov    /do r. 1950 aj Stará Ľubovňa, Podsadek, Chmeľnica/

 Pred uzavretím manželstva sú snúbenci povinní spísať na príslušnej matrike Žiadosť o uzavretie manželstva a to v obidvoch prípadoch, či ide o civilný alebo cirkevný sobáš. K spísaniu žiadosti predložia: viď Informácia pre snúbencov k stiahnutiu.

 

K stiahnutiu

 

MATRIČNÁ UDALOSŤ - ÚMRTIE

Úmrtný list a ostatné doklady týkajúce sa úmrtia vybavuje príslušný matričný úrad, v obvode ktorého osoba zomrela.

Matričný úrad v Novej Ľubovni vybavuje úmrtie osôb zomrelých v obciach: Nová Ľubovňa,  Jakubany, Kolačkov.

(Informácie pri úmrtí - vybavenie pohrebu, Dom nádeje, hrobové miesto - www.novalubovna.sk/cintorin-hrobove-miesta/

Informácia pre pozostalých k sitahnutiu:

K stiahnutiu

 

OSOBITNÁ MATRIKA  - vzory žiadostí

Ak občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v Obciach Nová Ľubovňa, Jakubany, Kolačkov uzavrel manželstvo v cudzine, zomrel v cudzine, alebo došlo k narodeniu občana SR v cudzine je nutné "legalizovať" si tento stav prostredníctvom Osobitnej matriky v Bratislave. Žiadosť môžete podať na príslušnej matrike podľa miesta trvalého pobytu, resp. ak sa zdržiavate v zahraničí na príslušnej ambasáde. K žiadosti je potrebné doložiť zápis o narodení, zápis o uzavretí manželstva, alebo zápis o úmrtí s príslušnými dokladmi.

V prípade, že budete tieto záležitosti riešiť,  kontaktujte vopred matričný úrad, informujte sa o potrebných dokladoch, resp. o časovej možnosti vybavenia.

tel: 052/4283431, pýtajte si matriku, resp. mail: konkolova@novalubovna.sk

V prílohách nájdete formát zápisu, podľa ktorého si môžete pripraviť údaje potrebné k spísaniu zápisu na matrike.

Od 1.1.2018 sa za spísanie a zaslanie zápisu do osobitnej matriky vyberá poplatok 10 €.

K stiahnutiu

OSVEDČOVANIE  PRAVOSTI PODPISOV, KÓPIÍ  LISTÍN

- v prílohe Vám ponúkame vzor čestného prehlásenia, generálnej plnej moci a splnomocnenia

Obec osvedčí pravosť podpisu na listine dotyčnej osobe, ktorá musí byť osobne prítomná, preukazuje totožnosť platným občianskym preukazom, alebo platným cestovným pasom, platným povolením na pobyt cudzinca a vykoná vzorový podpis do osvedčovacej knihy. Poplatok za osvedčovanie jedného podpisu je 2,00 € /od 1.1.2018/  a vyberá sa priamo v hotovosti do pokladne obce.

Obec osvedčí kópiu listiny, ktorú predloží spolu s originálom  osoba /pri osvedčovaní kópií listín môže tieto dokumenty k osvedčeniu  predložiť aj iná osoba, ktorej sa listiny netýkajú/, avšak taktiež sa preukáže vyššie uvedenými platnými dokladmi. Poplatok za osvedčovanie kópií je 2,00 € za každú, aj začatú stranu a vyberá sa priamo v hotovosti do pokladne obce.

K stiahnutiu

Publikované: 5.3.2012 | Aktualizácia: 30.11.2022