Menu

Spravodajstvo

Oznam dôchodcom - stravníkom školskej jedálne
26.6.2024

Oznam dôchodcom - stravníkom školskej jedálne

Oznam dôchodcom - stravníkom školskej jedálne o prevádzke jedálne počas letných prázdnin...


Oznam o čerpaní dovolenky
19.6.2024

Oznam o čerpaní dovolenky

MUDr. Bobuľská Veronika, Ambulancia pre deti a dorast v Novej Ľubovni, oznamuje, že v dňoch 21.06.2024 - 04.07.2024 (vrátane), sa v ambulancii nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.
Zastupovanie vykoná MUDr. Benková v Starej Ľubovni.


Letná kvapka krvi 2024
18.6.2024

Letná kvapka krvi 2024

Prebieha 17. ročník letnej kvapky krvi, od 01.06.2024 - 31.08.2024. Každý darca bude zaradený do žrebovania o vecné ceny...


Deň otcov - 16. jún 2024
13.6.2024

Deň otcov - 16. jún 2024

Spomeňte si v tento deň na svojich otcov. Či sú mladí, starší, alebo už nie sú medzi nami, zaslúžia si našu spomienku a poďakovanie, za život, za prácu, za otcovskú výchovu i za objatie, v ktorom ste sa cítili tak bezpečne...


Pozvánka na futbalové zápasy - 15. a 16.06.2024
13.6.2024

Pozvánka na futbalové zápasy - 15. a 16.06.2024

ŠK Nová Ľubovňa pozýva na majstrovské futbalové zápasy: 15. a 16.06.2024, dorast a dospelí...


Hlasitá skúška sirén - 14.06.2024
11.6.2024

Hlasitá skúška sirén - 14.06.2024

Obec Nová Ľubovňa oznamuje, že v piatok 14.06.2024 o 12.00 hod. prebehne preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom.


Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2024 v obci Nová Ľubovňa
10.6.2024

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2024 v obci Nová Ľubovňa

V obci Nová Ľubovňa sa v sobotu, 08.06.2024, zúčastnilo volieb do Európskeho parlamentu 32,17 % oprávnených voličov. Zápisnice okrskových komisií nájdete v prílohách.


Púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči
7.6.2024

Púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči

Klub dôchodcov Nová Ľubovňa pozýva na spoločnú Púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči, 11.07.2024 (štvrtok po hlavnej púti)...


Voľby do Európskeho parlamentu - 08.06.2024
7.6.2024

Voľby do Európskeho parlamentu - 08.06.2024

Pripomíname oprávneným voličom, že Voľby do Európskeho parlamentu prebehnú v našej obci v budove ZŠ s MŠ v Novej Ľubovni, Nová Ľubovňa 493, prízemie budovy, v sobotu 08.06.2024 v čase od 07.00 - 22.00 hod.
V prípade, že voličovi zdravotný stav nedovoľuje voliť vo volebnej miestnosti, môže požiadať o prenosné hlasovanie - na mobilnom čísle: 0905 564 284 (a to aj v deň volieb).
Nezabudnite si platný občiansky preukaz!


Deň radosti na farskom dvore - 01. jún 2024
6.6.2024

Deň radosti na farskom dvore - 01. jún 2024

" V každom detstve je záhrada, čarovné miesto, kde sú farby jasnejšie, vzduch jemnejší a ráno voňavejšie ako kedykoľvek predtým." (Elizabeth Lawrence)


"Nová Ľubovňa - Garáže - úprava NN" - Oznámenie verejnou vyhláškou
6.6.2024

"Nová Ľubovňa - Garáže - úprava NN" - Oznámenie verejnou vyhláškou

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. pripravuje realizáciu stavby prostredníctvom spoločnosti Enerpro s.r.o. Predmetom stavby je rekonštrukcia existujúceho NN vonkajšieho vedenia, verejného osvetlenia a domových prípojok - menenia sa jestvujúce holé vodiče NN vedenia a verejného osvetlenia za nové izolované v pôvodnej trase, vymenia sa nevyhovujúce podperné body za nové betónové a upravia sa existujúce domové prípojky. Keďže v rámci predmetnej stavby je dotknutý väčší počet vlastníkov pozemkov, oznámenie sa vykoná aj verejnou vyhláškou.
/Oznámenie a situácia sú zverejnené na úradnej tabuli obce od 06.06.2024 na dobu 30 dní/


UPOZORNENIE - Daň z nehnuteľnosti za rok 2024
3.6.2024

UPOZORNENIE - Daň z nehnuteľnosti za rok 2024

Obecný úrad v Novej Ľubovni oznamuje občanom, ktorí ešte neuhradili daň z nehnuteľnosti, daň za psa, prípadne ďalšie poplatky za rok 2024, že tak môžu urobiť na oddelení daní a poplatkov počas stránkových dní úradu.


Deň radosti na farskom dvore - 01.06.2024
31.5.2024

Deň radosti na farskom dvore - 01.06.2024

"Nech všetky deti majú čas na hranie, teplé a kľudné miesto na spanie. Spokojné bruško, nežnú náruč, Bože, všetkým deťom daj. A rôčky detstva i mladosti im všetkým, Bože, požehnaj..."
Farský úrad, eRko a obec Nová Ľubovňa pozývajú deti, od tých najmenších - po piaty ročník základnej školy (vrátane) na popoludnie z príležitosti MDD...


Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare
31.5.2024

Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare

Do elaborátu návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare, ďalej len VZFUÚ, je možné nahliadnuť na sekretariáte Obecného úradu Nová Ľubovňa, 065 11 Nová Ľubovňa 102, v pracovných dňoch, počas úradných hodín...
(Listina je zverejnená na úradnej tabuli obce a CUET od 31.05.2024 - 29.06.2024)


Denný kemp vo Vojenskej expozícii Michala Strenka v Starej Ľubovni
28.5.2024

Denný kemp vo Vojenskej expozícii Michala Strenka v Starej Ľubovni

Ponuka pre deti od 6 do 13 rokov, denne od 8.00 - 16.00 hod., zoznam turnusov:
turnus: 15.7. – 19.7.2024, turnus: 29.7. – 2.8.2024 ...


Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - 30. máj 2024
27.5.2024

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - 30. máj 2024

Vo štvrtok (30.05.2024) je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.. Po večernej sv. omši, ktorá bude o 17.00 hod., v prípade priaznivého počasia, bude eucharistická procesia s požehnaním našej farnosti, z kostola smerom hore, okolo obecného úradu a naspäť po zadnej ulici do kostola. Farský úrad prosí o prípravu oltárikov. Zároveň prosí prvoprijímajúce deti, aby pri večernej svätej omši išli v sprievode s kvetmi pred Sviatosťou Oltárnou...


Hepatitída typu A
24.5.2024

Hepatitída typu A

V súvislosti s prebiehajúcou epidémiou vírusovej Hepatitídy typu A v okrese Stará Ľubovňa zasiela RÚVZ v Starej Ľubovni zdravotno - výchovný materiál za účelom väčšej informovanosti obyvateľov okresu...


Hasičská súťaž PLAMEŇ a Memoriál Bendu Rusiňáka - 24.05.2024
23.5.2024

Hasičská súťaž PLAMEŇ a Memoriál Bendu Rusiňáka - 24.05.2024

V piatok, 24.05.2024 o 12.30 hod. odštartuje na Futbalovom ihrisku v Novej Ľubovni Okresné kolo hry PLAMEŇ a následne Memoriál Bendu Rusiňáka. DHZ Nová Ľubovňa pozýva priaznivcov hasičského športu, aby prišli povzbudiť našich mladých hasičov, ktorí budú našu obec s hasičskou radosťou a hrdosťou reprezentovať na týchto súťažiach...


Prvé sväté prijímanie - 26.05.2024
23.5.2024

Prvé sväté prijímanie - 26.05.2024

"Za svitu sviece príde Pán a hosťom v srdciach bude vám. Nech už navždy sídli tam, vždy väčšiu lásku vznieti, ako tej sviece jasný plam v temnotách žiarou svieti, tak svietiť nikdy neprestaň v zástupe Božích detí."
V nedeľu, 26.05.2024, je v našej farnosti slávnosť Prvého svätého prijímania. K eucharistickému stolu pristúpi 32 detí. Sväté omše sú preto posunuté - o 6:30 hod., o 8:00 hod. a o 10:00 hod. za prvoprijímajúce deti a ich rodiny.


DHZ Nová Ľubovňa na oslavách 90. výročia založenia OSP Korzenna
22.5.2024

DHZ Nová Ľubovňa na oslavách 90. výročia založenia OSP Korzenna

Členovia DHZ Nová Ľubovňa, spolu so starostkou obce, Ing. Júliou Boďovou, sa 11.05.2024 zúčastnili osláv 90. výročia založenia OSP Korzenna v Poľskej republike, ktorá je družobným zborom našich hasičov. A tak, vďaka nadštandardným a priateľským vzťahom, prispeli naši hasiči aj svojim podielom (kuchárskym umením) k príprave osláv...